Onderzoek Psychologisch_Extern

Op deze pagina wordt een overzicht gegeven van de huidige inzichten ten aanzien van externe psychologische invloeden die een relatie hebben bij oorzaken en effecten van Burnout. Onder externe psychologische invloeden verstaan we alle invloeden die van buitenaf op het gedrag van de persoon inwerken.


Onderzoek Psychologisch_Extern

We geven links de inzichten weer die ontstaan vanuit het onderzoeken van alle relevante literatuur naar externe psychologische effecten op Burnout. Rechts geven we relevante citaten, grafieken en modellen weer die de inzichten ondersteunen. Ten slotte geven we een relevante conclusie.

Samenvatting

Nog in te vullen

Inleiding

Voortschrijdend inzicht vanuit de onderzochte literatuur.

We hebben literatuuronderzoek gedaan op welke wijze Burnout valt te verklaren vanuit externe psychologische kenmerken. Daarbij staan er vier basisaspecten centraal: Overlijden, relationeel, sociaal isolement en karakter die het ontstaan van Burnout kunnen verklaren.

Grafiek Psychologisch Extern

Hieronder de grafiek met de vier subcategorieën.

Grafiek_Lit_Psych_Extern_Web_Medium

Inzichten

Hier wordt het voortschrijdend inzicht weergegeven vanuit de onderzochte literatuur.

Psychologisch extern
We noemen dit psychologisch extern omdat het hier gaat om psychologische belasting die extern wordt gegenereerd of via gedrag wordt gedetecteerd.
Alle psychologische testen gebruiken vragenlijsten om tot een zekere uitkomst te komen. Al deze vragenlijsten spreken louter cognitieve functies aan, we denken en voelen hierover. Voelen is ook een denkfunctie omdat ze geconditioneerd kan worden door de omgeving.
Een voorbeeld van een psychometrische vragenlijst is de Meyers-Briggs Type Indicator (MBTI). Deze is in de jaren 40 van de vorige eeuw ontwikkeld en sindsdien vele miljoenen malen gebruikt om mensen te typeren op vier hoofdkenmerken: Denken, Voelen, Gewaarworden, Intuitie.


En in 2001 werd de volgende stap gezet door het benoemen van onbewuste factoren die mogelijk een rol spelen in de Burnout problematiek.


Vervolgens komen er een aantal onderzoeken welke de rol van een laag zelfbeeld in relatie tot de kans op Burnout proberen te verklaren. Eén conclusie van het rapport was dat het opwaarderen van de zelfwaarde vanuit de buitenwereld juist leidde tot een slechts zeer tijdelijke verbetering. Dit is in lijn met onze bevindingen. Uit ons onderzoek blijkt dat het opwaarderen van de eigenwaarde ontstaan vanuit innerlijke patronen, niet verbeterd door externe invloed. De eindconclusie van het rapport was dat er meer onderzoek nodig was om de relatie tussen een laag zelfbeeld en Burnout te kunnen vaststellen.
Ons onderzoek geeft een directe correlatie tussen self-esteem IN COMBINATIE met een hoge betrokkenheid, zich uitend in een hoge mate van enthousiasme voor de taak en rol. Door echter de waarde van jezelf uit de buitenwereld te halen leidt dit niet tot meer duurzame eigenwaarde. Onze aanpak is dus gericht op het herkennen en erkennen van de innerlijke patronen die ten grondslag liggen aan een lage zelfwaarde en een overdreven betrokkenheid. Vanuit ons beeld van innerlijke patronen missen dergelijke medewerkers een rem op hun ongebreideld ‘geven’ en ‘meeleven’.

Citaten

Hieronder de relevante citaten, opmerkingen, grafieken, verklaringen vanuit divers wetenschappelijk onderzoek met extern gerichte psychologische kenmerken.

Onderstaand onderzoek werd gepubliceerd in 1984
The other feature of the MBTI is, to me, the most important. This is that it maps pre dispositional attributes and not those which would be the outcome of the burnout process. Both attitudes and functions are considered “universal” (i.e., not culturally-bound or situationally-bound), and were chosen by Jung for precisely that quality, i.e., “a form of psychic activity that remains theoretically the same under varying circumstances” (Jung 1971, p. 547). The purpose of Burnout, Anna Maria Garden Journal of Social Behavior and Personality.

In 2001 werd voor het eerst ook onbewuste factoren benoemd:

Psychoanalytic theory makes a significant contribution to the theories of life career development by adding the dimension of unconscious career choices. As noted by Pruyser (1980), the psychoanalytic vintage point is psychological determinism. It assumes that “the work that any person undertakes in almost any environment, excepting only the extremes of slavery and imprisonment, is to some extent determined by personal choice, made at several levels of consciousness” (p. 61). Unconscious determinants of career choice and burnout:  theoretical model and counseling strategy, Ayala Malach-Pines, Oreniya Yafe-Yanai.

The attempt to repair themselves via external sources leads only to a downward spiral since affection from an external source leads only to a temporary increase in self-esteem.

For those with contingent self-esteem and lack of inner self-esteem it seems that the exhaustive round-a-bout of blindly trying to increase self­esteem by methods which only work in the short-term gradually takes its tol!.

lt seems that neither those with competence nor relation based self-esteem are able or willing to stop themselves in their self-esteem strivings because the cost of doing is so overwhelmingly threatening.[/i] Rachael Tripney. Mälardalen University School of Sustainable Development of Society and Technology.


Ga terug