Literatuuronderzoek

In de nu volgende pagina’s geven we een overzicht van de huidige stand van zaken met betrekking tot het wetenschappelijk onderzoek naar burn-out. Deze literatuurstudie betreft de periode 1982 - heden, uitgevoerd door het CvBp. Zoals in onderstaande grafische weergave is te zien hebben we de totale literatuur kunnen indelen in vier hoofdgroepen met elk vier subgroepen.


Literatuuronderzoek

Burn-out staat ook na veertig jaar nog volop in de belangstelling. Werden er in 1982 nog 56 artikelen gepubliceerd met de term burn-out in de titel, in 2012 waren dat er al 224 en in 2016 zijn het er 269. (Bron PsycINFO). Deze literatuur hebben wij onderzocht om te komen tot een logische en zo volledig mogelijke indeling van alle literatuur, en daarmee tot een zo compleet mogelijk overzicht van de huidige stand van zaken. Ons eigen onderzoek naar burn-out hebben we daarmee beter kunnen positioneren en kunnen aantonen dat onze aanpak nog niet eerder is beschreven en onderzocht. Eerst een stukje geschiedenis.
Herbert Freudenberger (1927-1999) was een Duits-Amerikaanse psycholoog die in een artikel uit 1974 als eerste de term burn-out gebruikt: “Staff Burn-Out”.

how the cognitive, the judgmental as well as the emotional factors are intruded upon once the process is in motion I call staff burnout

De term burn-out is voortreffelijk gekozen, omdat deze uitdrukking geeft aan meerdere niveau’s van de zijnstoestand waarin de persoon met burn-out zich bevindt: uitgeput, afstandelijk en met verminderd vertrouwen in eigen mogelijkheden. Maslach c.s. ontwikkelden daar in 1981 een vragenlijst voor (de zogenoemde MBI: Maslach Burnout Inventory) en zij gaven aan burn-out een meer directe betekenis: een status van extreme vermoeidheid, minder vertrouwen in eigen kwaliteiten en meer afstand tot het werk.

Het Centrum voor Belevingspsychologie (CvBp) heeft een literature search gedaan vanaf 1974. Wij hebben deze literatuur onderzocht en vanuit de samenvatting (extract) van elk artikel een eerste scan gemaakt tot en met 2016. Na deze eerste scan hebben we een indeling gemaakt naar artikelonderwerp en artikelaandachtspunt en deze weergegeven in onderstaand schema. Per hoofdthema hebben we daarna de betreffende literatuur onderzocht en deze in subthema’s verdeeld. Klik op de cirkel naar keuze voor de resultaten van deze verdere verdieping en informatie over de vier hoofdthema’s: biologisch, fysiologisch, psychologisch gedrag, psychologisch beleving.

Grafieken_literatuur_aanduiding_V10_Web

Grafiek_Lit_Biologisch_Web

Grafiek_Lit_Fysisch_Web

Grafiek_Lit_Psych_Extern_Web

Grafiek_Lit_Psych_Intern_Web


Ga terug