Wij

Wij zijn myHBMcenter. We hebben in samenwerking met het Centrum voor Belevingspsychologie een nieuw model ontwikkeld voor burn-outpreventie en behandeling. Dit model heeft een andere invalshoek met betrekking tot burn-out dan de bestaande preventiemodellen. We beschrijven hier de diagnostische methodiek die ten grondslag ligt aan het inzicht- en behandelplan.


Privacystatement

Vandaag de dag is privacy een belangrijk onderdeel van de interactie tussen mens en omgeving. Wij hanteren duidelijke normen die in overeenstemming zijn met Europese wetgeving. De deelnemer is de eindbeslisser over hoe, op welk moment en waarvoor zijn/haar meting gebruikt mag worden. Lees hier voor meer informatie.

Onze methodische aanpak

Onderzoek_4Procent_Web

Onderzoek bij een groep van burn-outgediagnosticeerden en een controlegroep zonder deze diagnose leverden geen echte verbanden op als we kijken naar werkdruk, relationele zaken, werkplek, baanonzekerheid, biologische factoren zoals hormonen, biomarkers en dergelijke. Al deze uiterlijke verschijnselen zijn ook in andere groepen veelvuldig onderzocht en daarvan is op dit moment nog 75% onverklaarbaar. Dat betekent dat uit die enorme hoeveelheid artikelen en onderzoeken niet precies duidelijk wordt waarom mensen in een burn-out geraken. Daardoor blijft de oorzaak van burn-out een grotendeels onbekende factor.

De soefist Nasruddin zoekt naar zijn huissleutel in het licht van een lantaarn. Als iemand hem na lang zoeken vraagt of hij de sleutel daar werkelijk verloren heeft, is het antwoord: ‘Nee, maar in het licht zoekt het makkelijker.’

Wij zijn in het donker gaan zoeken. In een gebied dat nog niet zo bekend is, namelijk het gebied van het onbewuste. De onbewuste aansturing door innerlijke patronen is voor ons het startpunt geweest van onderzoek. Wij zijn van mening dat wij allemaal in ons leven, zeker op jeugdige leeftijd, ons aanpassen aan de omgeving. En dat die patronen blijvend zijn en daarmee die aanpassing blijven aansturen. Niet vanuit bewust weten, maar vanuit het gegeven dat we het zo gewend zijn. We hebben als mens daarmee gevoeligheden die we van onszelf niet direct herkennen of weten. Wij hebben onderzoek gedaan naar de invloed van deze vroege innerlijke patronen en de gevoeligheid voor burn-out. En dan zijn de resultaten verrassend! We hebben zeven basispatronen ontdekt die elk een specifieke gevoeligheid weergeven voor externe factoren.

Analytical Competence Tool: ACT

De diagnose voor het burn-outtype (zie hieronder voor de verklaring van de zeven typen) wordt gedaan door een speciaal hiervoor ontwikkeld psychometrisch instrument: ACT. Het speciale aan ACT is dat het de innerlijke patronen in kaart brengt welke de kans op burn-out vergroten. Deze innerlijke patronen vormen de basis van onze aanpak, omdat we duidelijke signalen hebben dat juist die innerlijke patronen onze gevoeligheid voor burn-out bepalen. De meting duurt via internet 12 minuten en kan via computer, laptop, ipad etc. overal worden gedaan. De burn-outrapportage die op basis van de meting wordt opgemaakt dient als basis voor de volgende stap: inzicht in deze innerlijke patronen en de daaruit afgeleide typen. Wil je meer inzicht in ACT,  lees dan hier de PDF.

Onze aanpak

In de afbeelding hieronder zijn de vier stappen weergegeven waarlangs wij cliënten preventief behandelen voor burn-out, of degenen die al in een burn-out zijn geraakt. De stappen zijn:

Methodiek_org_Web

Elk van deze stappen wordt hieronder beschreven.

ACT Diagnose

De ACT-diagnose is het startpunt om preventief dan wel curatief naar jouw profiel te kijken. Dit profiel vul je via de ACT-meting in om jouw burn-outtype te bepalen. Er zijn in totaal zeven persoonlijkheidstypen die qua gevoeligheid zijn gedefinieerd in een kans op burn-out.
Er kunnen meerdere typen zijn in een profiel, waardoor de kans toeneemt om in een burn-out te geraken. Het burn-outtype wordt gebruikt in de inzichtsessie om je inzicht te geven welke onbewuste patronen er onder jouw type liggen.

Inzichtsessie

In deze sessie, die bestaat uit vijf gesprekken, neemt de burn-outcoach (BO coach) je mee naar de onbewuste gebieden in jezelf. Je krijgt inzicht in hoe vroegere patronen je tegenhouden of belemmeren om tegengas te geven aan de uiterlijke omstandigheden.  Die uiterlijke omstandigheden brengen je in uiteindelijk in een burn-out, maar dat zou niet gebeuren als je er niet een gevoeligheid voor hebt. Want, en dat is de kern van de inzichtsessie, het is JOUW onbewuste gevoeligheid die uiteindelijk de doorslag geeft. De inzichtsessie maakt die gevoeligheid meer zichtbaar voor je, meer bewust waardoor je in het gewone leven, ondanks dezelfde uitdagingen, andere keuzes kunt maken. En wel zo dat je tijdig herkent dat je gevaar loopt.

Interventiesessie

In de interventiesessie ga je het bewustwordingsproces in de praktijk toepassen. Je nieuw verworven inzichten ga je realistisch en praktisch oefenen met de BO-coach. In groepsverband is het effect van deze sessies groter, omdat je met real-life situaties wordt geconfronteerd. Uiteraard is het ook mogelijk deze sessies persoonlijk te volgen. Waar je inzichten in bewustwording eerst nog innerlijk waren en konden worden gevoeld, gaan ze nu praktisch ervaren worden. Juist dan komen je inzichten tot leven en ben je weerbaarder op de momenten dat de uiterlijke omstandigheden veeleisender worden. Dan kun jij, doordat je zicht hebt gekregen op je valkuilen, op het juiste moment en in de juiste mate gas terugnemen en het anders gaan aanpakken.

Terugkeer naar werk

Door de intensieve begeleiding wordt de terugkeer naar werk eenvoudiger. Enerzijds omdat het traject bij deze aanpak kort en inzichtgevend is, anderzijds omdat de bewustwording van je innerlijke patronen meer zelfvertrouwen geeft. Je hebt het probleem bij de bron aangepakt en dat is vaak helpend voor het zelfvertrouwen.

De zeven burn-outtypen

Hieronder geven we de beschrijvingen weer van de zeven gedefinieerde typen van burn-out. Deze typen zijn gebaseerd op de zeven voorkomende innerlijke patronen en onafhankelijk van externe omstandigheden. Ook als de externe omstandigheden sterk wijzigen blijft het innerlijk patroon en daarmee het type ongewijzigd.

Type: Vanitas

Vanitas = Onbeduidendheid

01_Burnout_Mensbeeld_Vanitas_Web

Het type Vanitas (Onbeduidendheid) is niet overtuigd van zijn eigen waarde voor zijn omgeving. Vanitas wordt gesymboliseerd (zie hiernaast) door de mens die in de spiegel kijkt en zichzelf van weinig waarde vindt. Meestal zet een dergelijk type zich minder zichtbaar neer dan voor een gezond evenwicht noodzakelijk is. Hij trekt zich terug in bescheidenheid en onzichtbaarheid, omdat hij niet overtuigd is van zijn plek in de wereld. Het resultaat daarvan is aangepastheid; niet vanuit overtuiging, maar vanuit de zekerheid dat zijn mening er niet toe doet. Zijn aangepastheid laat hem grenzen passeren die hem aantasten in aanzien, energieverbruik en zich staande kunnen houden. Het is een aanpassing die geen recht doet aan hem als persoon. Zijn houding en gedrag maakt dat hij zich meer richt op het welzijn van zijn omgeving dan op zijn eigen welzijn.

Type Accomodatio

Accomodatio = Aanpassing

02_Burnout_Mensbeeld_Accomodare_Web

Het type Accommodatio (Aanpassing) heeft de sterke neiging zich aan te passen aan de ander, aan zijn omgeving. Het symbool hiernaast is dat hij zich constant aan de ander aanpast. Waar het type Vanitas niet overtuigd is van zijn eigen waarde, is het Accommodatio-type zodanig gericht op de ander dat dit een overdreven karakter krijgt. De Engelse term pleasen is op hem van toepassing. De ander, zo heeft hij uit de patronen van zijn omgeving meegenomen, is belangrijk. Als de ander positief is over jou, dan geeft jou dat vreugde en voldoening. Dit type worstelt met een niet te vervullen opdracht. Want zodra de aandacht van de ander verdwijnt, zal de leegte van zijn bestaan zich aan hem opdringen. Het is alsof hij water haalt in een emmer zonder bodem: de aandacht die hij krijgt valt er doorheen. Als de aandacht verdwijnt, zal hij er met verhevigde energie voor moeten zorgen dat deze weer hersteld wordt, ongeacht de energie die dat kost. Hij heeft ook niet de mogelijkheid om te genieten van eerdere aandacht, omdat die niet wordt opgeslagen en na verdwijning niet meer oproepbaar is.

Type Praestare

Praestare = Verantwoordelijkheid

03_Burnout_Mensbeeld_Praestare_Web

Het type Praestare (Verantwoordelijkheid) mist de belangrijke ervaring van verantwoordelijkheid. Het symbool geeft weer dat hij gebukt gaat onder de last van verantwoordelijkheid. Vaak gaat dit type – door een gebrek aan het vermogen om verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf –  verantwoordelijkheden van anderen dragen. Dat uit zich in het overnemen van andermans taken, maar (vanuit het perspectief van burn-out bezien) nog belangrijker: het overnemen van andermans problemen. Het Praestare-type kan nauwelijks accepteren dat anderen hun eigen verantwoordelijkheid hebben, en dat zij die niet hoeven over te nemen. De energiebalans van dit type raakt ernstig verstoord, omdat ze denken dat ze de last van de hele wereld op hun schouders moeten nemen. Uiteraard komt al dit getob voort uit projecties vanuit eigen innerlijke patronen, die aangeven dat verantwoordelijkheid geen lust is maar een last.

Type Perfectio

Perfectio = Volmaaktheid

04_Burnout_Mensbeeld_Perfectionus_Web

Het type Perfectio (Volmaaktheid) leeft met de gedachte dat de graad van perfectie die je bereikt maatgevend is voor wie je als mens bent. Het wordt gesymboliseerd door de onbereikbaar hoge lat die hij voor zichzelf neerlegt. Maar ook hier, net als bij het Accomodare-type, is deze gedachte onvervulbaar. Zodra men een bepaalde mate van perfectie bereikt, zal men de lat steeds hoger leggen. De basis hiervan is dat juist het niet bereiken van de lat de aanzet is tot steeds meer prestaties, zoals een hazewindhond de worst najaagt. De reden om dit onbereikbare doel te stellen is het voorkomen van teleurstelling bij anderen, de angst om door de mand te vallen. Dit type is bang om op een dag zodanige steken te laten vallen dat de omgeving hem afwijst. Deze gedachte houdt hem in actie en zorgt voor hoge prestaties, die alom zeer gewaardeerd worden. Maar de energie die dit kost is op een gegeven moment niet meer op te brengen.

Type Saccrificatio

Saccrificatio = Opoffering

05_Burnout_Mensbeeld_Humanis_Web

Het type Saccrificatio (Opoffering) beschikt over een overdreven empathische betrokkenheid bij de medemens. Symbolisch wordt dit weergegeven door de mens die anderen voorrang geeft en daardoor minder zichtbaar wordt. Zodanig zelfs dat de objectieve toeschouwer dit beschouwt als opoffering, wat –  zoals altijd bij onbewuste innerlijke patronen – door de persoon zelf niet zo wordt ervaren. Dit type geeft veel van zichzelf aan de ander, en leeft sterk met anderen mee. Daardoor worden ze bemoeizuchtig, wat ze zelf echter beschouwen als oprechte aandacht. Het Saccrificatio-type raakt veel energie kwijt aan zijn omgeving, vanuit de hoop dat men daardoor bij de ander in aanzien stijgt. Zolang dit type het bijbehorende innerlijke patroon niet herkent, zal deze betrokkenheid energie vergen tot er uitputting op volgt.

Type Expectatio

Expectatio = Verwachting

06_Burnout_Mensbeeld_Expectatio-Web

Het type Expectatio (Verwachting) heeft een ideaalbeeld van de wereld gecreëerd en probeert dit met tomeloze energie te bereiken. Het symbool staat voor de stip aan de horizon, de hoop en verwachting. Het ideaalbeeld is zodanig gekozen dat dit vrijwel onmogelijk te bereiken is, waardoor de energie blijft stromen om het toch voor elkaar te krijgen. Het ideaalbeeld is voor dit type geen fantasie; nee, het is voor de Expectatio haalbare werkelijkheid. Hij wil zijn omgeving er van overtuigen dat zijn ideaalbeeld, mits we het maar willen, een realistische toekomstverwachting is. Omdat dit ideaalbeeld een geloof wordt in die specifieke toekomst, is er geen beperking aan de energie die er in wordt gestoken. Juist het onbereikbare ervan houdt de verwachting levend dat het op een dag zal lukken. Een mooi concept om voor te leven, maar het put je wel uit.

Type Figura

Figura = Structuur

07_Burnout_Mensbeeld_Figura_Web

Het type Figura (Structuur) ziet constant beren op de weg bij het bereiken van welk doel dan ook. Het symbolische van vastzitten, geen kant op kunnen en willen. Of dat doel nu dichtbij ligt of ver weg, het Figura-type moet tal van weerstanden overwinnen die hij zelf bedenkt en opwerpt. Al die hindernissen zorgen er voor dat dit type moeilijk in beweging komt en vrijwel nooit vrij is van allerlei bezwaren en beperkingen. Dit type denkt vanuit moeilijkheden in plaats van mogelijkheden. De behoefte aan structuur en duidelijkheid maken dat dit type zijn territorium niet snel zal verlaten. Men bijt zich meestal vast in weerstanden, waardoor een nieuw idee of een verandering bij voorbaat al kansloos wordt geacht. Dit type is overtuigd van de juistheid van zijn argumenten, wat deze onbeweeglijkheid versterkt.


Ga terug